Masz już konto? Zaloguj się lub zarejestruj

§ 1. Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy ……………………….. (nazwa sklepu), dostępny pod adresem internetowym ………………………………, prowadzony jest przez ………………………….. (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w …………………………. wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla ………………………., ………… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ………………………….., o kapitale zakładowym ………………………., NIP …………………….., REGON ……………………..

2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2. Definicje

1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Sprzedawca – ………………………….. (nazwa przedsiębiorcy) z siedzibą w ………………………….. przy ul. ………………………., kod pocztowy ……………, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla/w………………………., ………… Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS ………………………….., o kapitale zakładowym ………………………., NIP ……………………., REGON …………………….